۱۳۹۱ آبان ۷, یکشنبه

دکتر سیداحمد طباطبائینوشتارها و کتابهای
سیداحمد طباطبائی
ودرباره او

کد ........................................موضوع
3149 – دکتر سیداحمد طباطبائی – ایران سرزمین نفت.
3150 - دکتر سیداحمد طباطبائی – ایران و استراتژی جنگهای با واسطه.
3449 - دکتر سیداحمد طباطبائی – اعترافات تلویزیونی راهکارهای کارآمد؟.
3450 - دکتر سیداحمد طباطبائی – اقای هاشمی عجله کنید .
3451 - دکتر سیداحمد طباطبائی – سپاه پاسداران و سیاست خارجی .
3452 - دکتر سیداحمد طباطبائی – حقیقت، سیاست و منطق .
3453 - دکتر سیداحمد طباطبائی – دریایی برای حراج .
3454 - دکتر سیداحمد طباطبائی – رهبری و راهبری بحران .
3455 - دکتر سیداحمد طباطبائی – سنگسار ودیعه ای از جهل .
3456 - دکتر سیداحمد طباطبائی – انرژی هسته ای و استراتژیهای ناهمگون .
3457 - دکتر سیداحمد طباطبائی – انتخابات مجلس می تواند آزاد و منصفانه باشد؟
3458 - دکتر سیداحمد طباطبائی – ثروت ملی یا ارثیه حکومتی .
3459 - دکتر سیداحمد طباطبائی – دروغ یا حماقت .
3461 - دکتر سیداحمد طباطبائی – هفت تپه و صنعت تلخ شکر
4560 - دکتر سیداحمد طباطبائی – سیاست و افیون .
6174 - دکتر سیداحمد طباطبائی – اقتصاد از نگاه احمدی نژاد .

۱۳۹۱ مهر ۲۶, چهارشنبه

شرایط درخواست نوشتار و کتاب


شرایط درخواست کتاب
توجه فرمایید ؟
هر روز فقط به یک درخواست شما پاسخ داده خواهد شد .
قابل توجه
علاقمندان به دریافت کتاب ها و مقالات  بایستی کلیه شرایط زیر را رعایت کنند .
در غیر این صورت به آنان پاسخ داده نخواهد شد .

۱ - کلیه مطالب با فورمات PDF خواهد بود و از درخواست با فورمات های ZIP وWORD و... خودداری نمایند .
۲ - علاقمندان در هرروز فقط یک ایمیل و در هر ایمیل فقط یک کتاب یا مقاله را میتوانند درخواست کنند .
۳ – نوشتارها فقط به آدرس درخواست کننده فرستاده میشود واز ارسال آنها به آدرس دوستان و دیگر افراد معذوریم .
۴ – هرکتاب یک شماره مخصوص(کد)دارد که ذکر شماره مخصوص (کد) آن ضروری است .
۵ – نام کتاب همراه شماره مخصوص (کد) بایستی دردرخواست ذکر شود .
۶ - نام درخواست کننده حقیقی یا حقوقی کتاب بایستی دردرخواست ذکرشود.
۷ – درخواستها را با فورمات( ARIAL یا TAHOMA ) بنویسید تا ما بتوانیم بخوانیم .
چون اغلب توجه نمی کنند و پیام خود را با فورمات های دیگر می نویسند و مطالب بصورت حروف نامشخص و بقول معروف شینواز (خط چینی ) نوشته میشود و قابل خواندن نیست و موجب اتلاف وقت میگردد .
۸ – هرگز درخواستهای خود را در فایل ضمیمه نفرستید که ما آنها را باز نمی کنیم .
۹ – در زیر دو نمونه فورم درخواست بنظرتان می رسد که برابر آن درخواست خود را تنظیم کنید .

.... لطفا کتاب ( نام کتاب ) شماره ( کد مخصوص کتاب ) و( نام نویسنده یا مترجم ) را برای من بفرستید. نام حقیقی یا حقوقی  درخواست کننده :
یا
Lotfan Ketabe ( Name Ketab) Shomarehe ( CODE Ketab) + Name ( Nevisandeh ya Motarjem ya Nasher )  ra baraye Man ( Name Haghighi ya Hoghoughie Darkhast konandeh ) Ersale Darid .           
به درخواست متقاضیانی که رعایت شرایط و فورمول بالا را ننمایند و نسبت به تکمیل آن اقدام نکنند پاسخ داده نمیشود .

آدرس الکترونیکی برای درخواست کتاب darius.alexi@gmail.com

***

۱۳۹۱ مهر ۲۲, شنبه

دکترصادق زیبا کلام
نوشتارها و کتابهای
دکتر صادق زیبا کلام
ودرباره او

کد.......................................موضوع

2842 – دکتر صادق زیبا کلام – انتقاد از سیاست خارجی دولت نهم .

دکتر سیدرضا مظلومان ( کوروش آریامنش)نوشتارها و کتابهای
دکتر رضا مظلومان
( کوروش آریامنش)
ودربارهءاو

کد..........................................موضوع.
295 – دکتر رضامظلومان – از سخنرانی در جشنواره سیدنی (استرالیا).
781 - دکتر رضامظلومان – سنجش فرهنگ پارسی و فرهنگ تازی .
1485 - دکتر رضامظلومان – کلمهء پارس......
1653 - دکتر رضامظلومان – زنان در ایران باستان .
2039 – دکتر رضامظلومان – آخوند ، تاریخچه پیدایش و سیر تکاملی جنائی آن.
2049 - دکتر رضامظلومان – الله خدای قبیله قریش.
2056 - دکتر رضامظلومان – فرزندانمان را با تاریخ و فرهنگ ایران آشنا کنیم.
2057 - دکتر رضامظلومان – خمینی بزرگترین خدمتگزار ایران و ایرانی .
2058 - دکتر رضامظلومان – سخنی با ایران پرستان ....
2059 - دکتر رضامظلومان – از سخنرانی در جشنواره سیدنی ( استرالیا).
2060 - دکتر رضامظلومان – زندگینامه .
2124 - دکتر رضامظلومان – درفش شکوهمند و سرافراز کاویانی چیست؟.
2164 - دکتر رضامظلومان – بخوانید و مسلمان بمانید.
2253 - دکتر رضامظلومان – یک سند گرفته شده از نشریه پیام ما آزادگان شماره بیست و چهار.
2316 - دکتر رضامظلومان – آیا شما با همسرتان « نکاح» می کنید و یا پیمان زناشوئی دائم می بندید ؟.
2557 – درفش کاویانی - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 1-1..
2558 – درفش کاویانی - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 1-2
2559 – درفش کاویانی - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 1-3.
3090 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 1.
3091 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 2.
3092 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 3.
3093 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 4.
3094 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 5.
3095 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 6.
3096 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 7.
3097 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 8.
3098 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 9.
3099 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 10.
3100 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 11.
3101 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 12.
3102 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 13.
3103 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 14.
3104 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 15.
3105 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 16.
3106 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 17.
3107 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 18.
3108 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 19.
3109 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 20.
3110 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 21.
3111 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 22.
3112 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 23 .
3113 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 24.
 3114 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 25.
3115 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 26.
3116 - دکتر رضامظلومان – فرهنگ واژه های تازی به پارسی 27.
4070 - دکتر رضامظلومان – نامهای تازی میان ایرانیان .
6139 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان1
6140 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان2
6141 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان3
6142 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان4
6143 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان5
6144 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان6
6145 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان7
6146 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان8
6147 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان9
6148 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان10
6149 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان11
6150 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان12
6151 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان13
6152 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان14
6153 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان15
6154 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان16
6155 - دکتر رضامظلومان – نامهای مردان17
6156 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان1
6157 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان2
6158 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان3
6159 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان4
6160 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان5
6161 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان6
6162 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان7
6163 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان8
6164 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان9
6165 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان10
6166 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان11
6167 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان12
6168 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان13
6169 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان14
6170 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان15
6171 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان16
6172 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان17
6173 - دکتر رضامظلومان – نامهای زنان18

۱۳۹۱ مهر ۲۰, پنجشنبه

دکتر رامین احمدی

نوشتارها و کتابهای
دکتر رامین احمدی
ودرباره او
کد..........................................موضوع
8068 – دکتر رامین احمدی - کارزارهای بدون خشونت .
8069 - دکتر رامین احمدی – مبارزه بدون خشونت .
8070 - دکتر رامین احمدی – حاکمان عرب ما، نفت ایران را غنیمت جنگ با کفار میدانند .
8071 - دکتر رامین احمدی – نظامی که دیگر نبود .
8072 - دکتر رامین احمدی – حقوق زن و دشمنانش .

۱۳۹۱ شهریور ۱۳, دوشنبه

دکتر روح الله عباسینوشتارها و کتابهای

دکتر روح الله عباسی

ودرباره او


کد .....................................موضوع

5792 – دکتر روح الله عباسی – اندیشه مارکسیستی و جامعه شناسی
5793 - دکتر روح الله عباسی – دربتاره حزب کمونیست جهانی – اساسنامه موقت
5794 - دکتر روح الله عباسی – مادرهمان وضعی هستیم که شاه ایران در آخرین سال سلطنت خود بود
5795 - دکتر روح الله عباسی – جمهوری اسلامی در اداره کشور با یک رشته ناکامیها روبروست ..
5796 - دکتر روح الله عباسی – نامه به رئیس جمهوری فرانسه و پاسخ آن
5797 - دکتر روح الله عباسی – نامه به رئیس جمهوری فرانسه ..
6458 - دکتر روح الله عباسی – برای بازماندگان رفیق دانش .
6459  - دکتر روح الله عباسی – اوین

۱۳۹۱ شهریور ۱۰, جمعه

دکتر پرویز داورپناهنوشتارها و کتابهای
دکتر پرویز داورپناه
ودربارهء او

کد........................................موضوع
289- دکتر پرویز داورپناه – تحلیل سیاسی و تاریخی ملی شدن صنعت نفت.
503 - دکتر پرویز داورپناه – احمد آباد دهگده عشق...
615 - دکتر پرویز داورپناه – راه جهان پهلوان تختی .
796 – دکتر پرویز داورپناه – ماجرای به آتش کشیدن کریم پور شیرازی 
835 - دکتر پرویز داورپناه – تحریف زندگی سیاسی دکتر مصدق...
1369 - دکتر پرویز داورپناه –ملغمه سلطنت و جمهوری در بروگسل .
1694 - دکتر پرویز داورپناه – احمدآباد ، دهکده  ی عشق .
1722 - دکتر پرویز داورپناه –ستارخان ، قهرمان قهرمانان .
1724 - دکتر پرویز داورپناه – میرزا کوچک خان پیشتاز مشروطیت و نهضت جنگل .
1772 - دکتر پرویز داورپناه – زندگانی و قتل فجیع احمد کسروی مورخ مشروطهء ایران .
1773 - دکتر پرویز داورپناه – باقرخان ، بازوی دیگر انقلاب مشروطه .
1835 - دکتر پرویز داورپناه – مصدق پیشوای آزادی .        
1885 - دکتر پرویز داورپناه – با این اپوزیسیون مفلوج چه کنیم ؟.
1888 - دکتر پرویز داورپناه – مصدق طرفدار مشروطه و زندانی و اسیر شاهان پهلوی .
1904 - دکتر پرویز داورپناه – تحریف زندگی سیاسی دکتر محمد مصدق .
1985 - دکتر پرویز داورپناه – سرنوشت رقت بار بهار ، ملک الشعرای مشروطه .
2120 - دکتر پرویز داورپناه – آینده از آن زنان است .
2277 - دکتر پرویز داورپناه – چرا فاطمی تیرباران شد؟.
2848 - دکتر پرویز داورپناه – نادر نادرپور شاعری یگانه وعاشق ایران بود.
2917 -  دکتر پرویز داورپناه – دیروز اکبر محمدی ، امروز احمد باطبی و فردا ....؟
6117 - دکتر پرویز داورپناه – سودابه اردوان نقاش شجاع اوین .
6118 - دکتر پرویز داورپناه – ما ایران را می خواهیم .