۱۳۸۹ آبان ۱۵, شنبه

چريکهاي فدايي خلق ايران


ليست كتابها و نوشتارهاي

سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران

و درباره ي آنان


كد ……………………………………. موضوع

625 - حزب كمونيست - پرندهء نوپرواز- گفتگو با يكي از رفقاي سربداران و قيام آمل..
784 - صداي ميرا - زنده ياد سعيد سلطانپور .
852 - ر .راسخ - مجموعه اشعار خسرو گلسرخي .
1515 – چریکهای فدایی – ویژه نامهء شکرالله پاکنژاد.
1777 - انتشارات چريكهاي فدايي - شكست در استراتژي " فرار به جلو"....
1780 - اشرف دهقاني - تواب ، پديده اي نو ظهور در زندان .
1801 - امير پرويز پويان - ضرورت مبارزه مسلحانه و ...
1802 - اشرف دهقاني - نكاتي درباره " پاسخ به مصاحبه با رفيق اشرف دهقاني "
1803 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق ايران " بورژوازي ليبرال"؟!
1804 - ليست انتشارات چريكهاي فدايي خلق ايران .
1805 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق ايران - در جنگ دو رژيم ضدخلقي ...
1837 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق ايران - اشعار خسرو گلسرخي .
1839 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق ايران - بررسي شعارهاي جمهوري و رفراندوم...
1840 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - درباره تئوري مبارزه مسلحانه .
1841 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق ايران - سه رساله ...
1842 - پولاد - ملاحظاتي درباره سازماندهي طبقه كارگر ايران .
1843 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - خرده بورژوازي و نقش آن در انقلاب .
1844 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - كومه له و " ماركسيسم انقلابي "
1845 - مسعود احمدزاده - مبارزه مسلحانه هم استراتژي هم تاكتيك .
1846 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - مبارزه مسلحانه و اپورتونيست ها ( جلد اول)
1848 - ع.شفق - نگاهي به " حزب كمونيست كارگري " .
1849 - به نقل از پيام فدايي - نكاتي درباره تاريخ سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران .
1850 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - شمائي از پروسه تكوين نظرات ...
1851 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - طرح برنامه .
1852 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - " تسخير سفارت" و موضع مجاهدين خلق ايران .
1853 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق- شرايط كنوني و وظايف ما.
1854 - انتشارا چريكهاي فدايي خلق - بررسي افسانه اصلاح طلبي جمهوري اسلامي .
1855 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - " انتخابات " دوم خرداد .
1857 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - اپورتونيزم و مسئله ي تمركز در ...
1858 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - راز مرگ صمد بهرنگي .
1859 - اشرف دهقاني - محمد حرمتي پور - درباره ي شرايط عيني ي انقلاب .
1860 - اشرف دهقاني - سخني با خلق هاي قهرمان ايران .
1861 - انتشارات چريكهاي فدايي - "جنگ با تروريسم " ادعاها و واقعيات .
1862 - پولاد - اتحاد نيروهاي كمونيست در كدام بستر!؟
1863 - انتشارات چريكهاي فدايي - اقليت در تدارك قيام .
1864 - حميد اشرف - تحليل يكسال مبارزه چريكي در شهر و كوه ...
1865 - اشرف دهقاني - خاتمي ، سمبل فريب و ريا.
1866 - انتشارات چريكهاي فدايي - درود! درود به تمام خلقهاي مبارز ايران ...
1867 - ع.شفق - " راه كارگر" هراسان از انقلاب .
1868 - فريبرز سنجري - نگاهي به " چپ در ايران به روايت اسناد ساواك ".
1869 - پولاد - تروريسم دستاويز گسترش سلطه امپرياليسم .
1870 - اشرف دهقاني - جبهه دمكراتيك ضد امپرياليستي و ملزومات تشكيل آن ...
1871 - ع شفق - " حزب كمونيست كارگري " و مسئله ملي .
1872 - پولاد - پاره اي از تجربيات رستاخيز سياهگل و قيام بهمن.
1873 - اشرف دهقاني - شاملو در شط جاري تاريخ .
1874 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - شعارهاي ما .
1875 - اشرف دهقاني - رژيم زن ستيز ...
1876 - پولاد - معجزه در جمهوري اسلامي .
1877 - اشرف دهقاني - ملاحظاتي درباره مسئله زن ( مجموعه مقالات ).
1878 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - موضع ما در قبال مسئله ملي ...
1879 - پولاد - موقعيت فعلي تشكل يابي كارگران !.
1880 - ا. بهرنگ - پاسخي به سعيد يوسف .
1907 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - كشتار زندانيان سياسي در سال 67.
2189 - انتشارات چريكهاي فدايي خلق - فلسطين : در جنگي كه ، ماسك ها كنار زده شد .
3118 – سهیل آصفی – گزارش بزرگداشت شهدای 30 ام فروردین1354
4571 – محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 1.
4572 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 2.
4573 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 3.
4574 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 4.
4575 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 5.
4576 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 6.
4577 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 7.
4578 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 8.
4579 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 9.
4580 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 10.
4581 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 11.
4582 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 12.
4583 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 13.
4584 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 14.
4585 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 15.
4586 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 16.
4587 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 17.
4588 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 18.
4589 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 19.
4590 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 20.
4591 - محمد نادری – چریکهای فدائی خلق 21.
4609 – انتشارات چریکهای فدایی خلق ایران – سازش طبقاتی زیر پوشش مبارزه ضد امپریالیستی.
4610 – چریکهای فدایی خلق – سرنوشت یک مرگ تاریخی .
4908 – زمان نو – امیرپرویز پویان – استحاله .
7404 – حمید اشرف – سیاهکل 49 – تحلیلی از یک سال جنگ چریکی درشهر و کوه 1.
7405 – حمید اشرف – یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه2
7406 – چریکهای فدایی خلق ایران – نقدی بر دیدگاه های سازمان مجاهدین خلق ایران.
7407 – چریکهای فدایی خلق – خاطرات ایرج سپهری از جبهه نبرد فلسطین.
7408 – مختار نیک نژاد – خاطرات جنگل .
7409 – چریکهای فدایی خلق ایران – یوسف – گزارش تجربه جنگل .
7410 - چریکهای فدایی خلق ایران – پیکار 67 .
7411 - چریکهای فدایی خلق ایران – پیکار 72 .
7412 - چریکهای فدایی خلق ایران – گزارش مراسم یادمان سعید سلطانپور .
7413 – حمید مومنی – مقدمه ای بر تاریخ.
7414 – نشر کارگری سوسیالیستی – لیست کتابهای انتشاریافته .
7415 – چریکهای فدایی خلق ایران – اصول کمونیسم .
7416 – عبدالرحیم صبوری – نقدی بر مصاحبه ( طرحی از وظایف)1.
7417 - چریکهای فدایی خلق ایران – نقدی بر مصاحبه ( طرحی از وظایف)3.
7418 - چریکهای فدایی خلق ایران – نقدی بر مصاحبه ( طرحی از وظایف)3.
7419 – عبدالرحیم صبوری – نگاهی به مصاحبه رفیق اشرف دهقان .
7420 - عبدالرحیم صبوری – سخنی با رفقا دربارهء برخی از مسائل جنبش کمونیستی ایران .
7421 – چریکهای فدایی خلق ایران – وظایف تاکتیکی .
7422 – اشرف دهقانی – بازمانده ای از دوران کودکی .
7423 – چریکهای فدایی خلق ایران – بازهم درباره وظایف اساسی ....
7424 - چریکهای فدایی خلق ایران – حماسهء مردم آمل .
7425 – چریکهای فدایی خلق ایران – امیرپرویز پویان – بزرگداشت ...
7426 - چریکهای فدایی خلق ایران – نکاتی درباره " پاسخ به مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی ".
7427 - چریکهای فدایی خلق ایران – بررسی شعار "جمهوری" و " رفراندوم" ...
***

۲ نظر:

  1. چگونه میتوان کتاب – چریکهای فدایی خلق – سرنوشت یک مرگ تاریخی .را دانلود کرد؟

    پاسخحذف
  2. شما ميتوانيد مستقيما به سايت چريکهاي فدائي خلق برويد و از آنجا دانلود کنيد.

    پاسخحذف